مدیر عامل

سید علی طه

سال تولد : 1359

سمت :مدیر عامل

تحصیلات

تحصیلات
دانشگاه رشته مقطع تحصیلی
دانشگاه اميركبير مهندسي صنايع كارشناسي ارشد