معاونت بازرگانی خارجی

علی محمد پور

سال تولد : 1377

تحصیلات

تحصیلات
دانشگاه رشته مقطع تحصیلی
علامه طباطبایی اقتصاد کارشناسی ارشد