معاونت فنی و تست

مسلم آزاد بخش

سال تولد : 1365

سمت : معاونت فنی و تست

تحصیلات

تحصیلات
دانشگاه رشته مقطع تحصیلی
دانشگاه بین المللی امام خمینی برق الکترونیک كارشناسي ارشد